fbpx

 

En ljusare värld

MondeVerde är experter på ljus och energi. Vårt uppdrag är att spara energi åt samhället.
Och att ge energi till människorna där i. Det gör vi genom energieffektiva och miljövänliga belysningslösningar som med dagsljusbelysning främjar hälsa, välmående och prestation.

Detta kallar vi Smart-LED™. En lysande lösning som får dig att må bättre, sova bättre och prestera bättre. Och gör vår värld lite bättre. Välkommen till en ljusare värld.

Vad kännetecknar en smart LED™-belysningslösning?

En Smart LED-belysning ska vara energisnål som sparar energi och ger kostnadsbesparingar till våra kunder. Detta innebär en flexibel belysning av bästa kvalité, vilket ger en lång livslängd, mindre underhåll och har en längre livscykel som gynnar vår miljö. Våra armaturer kan utrustats med en rad olika belysningsstyrningar för att spara maximalt med energi.

I inomhusmiljöer ser vi till att vistelsemiljöer är så gynnsamma så möjligt med dagsljusliknande ljus som ger ett ökat vakenhetsstöd och som även ökar säkerheten på arbetsplatser med ökad synbarhet. Vi har lösningar allt från exempelvis kontor, skolor, vårdinrättningar och idrottshallar till lager och garage. I utomhusmiljöer så är det viktigt att belysningen är placerad rätt och har ett vitt ljus för att ge en trygg och säker vistelsemiljö för människor som arbetar eller rör sig i området. Här har vi en stor rad av smarta belysningslösningar, allt från parker, torg, idrottsanläggningar, parkeringar, vägar till industriområden. En väl upplyst utomhusmiljö minskar även brottslighet.

 

SPARA ENERGI

Tillsammans kan vi spara på våra gemensamma resurser och arbeta mot vår målsättning om en hållbarare värld. Energibesparing på upp till 90% kan uppnås genom byte till LED-belysning som är lite smartare.

Energieffektivitet

Det är skillnad på LED-armaturer. Armaturer som ser likadana ut på ytan kan ha olika egenskaper innanför skalet. Det kan skilja upp till 40% i energieffektivitet. Energieffektivitet mäts i lumen (ljusflöde) per watt (effekt), kort och gott lm/W.

Närvarostyrning

Man kan dessutom genom att addera lite smartare belysningsstyrning spara ännu mera energi. Så kallad närvarostyrning betyder att man använder en sensor som registrerar närvaro i till exempel en lärosal, kontor, lagergång, parker, gångstråk, industriområden. Då tänds belysningen upp. Mankan även använda sig av en sensor som inte släcker ner, utan dimrar ner belysningen till exempel 10% av full ljusstyrka. Detta används ofta i miljö såsom områdesbelysning utomhus, korridorer, kontorslandskap, parkeringsgarage och stora kontor där man inte vill att alla belysning släcker ner av trygghetsskäl. Sådan styrning byggs ofta upp i lämpliga zoner.

Med sensorer så har man ofta en så kallad efterlystid, det vill säga den tid som ska förlöpa efter senaste detekterade rörelse innan belysningen släcks eller dimras ner. Man kan även använda sig av en lösning där man dimrar ner belysningen i två steg innan man låter den släckas.

I kontor och arbetsplatser där man sitter och arbetar så har man oftast en efterlystid på 30-40 minuter, för detta visar sig vara hur länge en människa man sitta still utan att rörelse registreras av sensorn. I parkeringsgarage eller andra liknande miljöer brukar 10 minuters efterlystid vara tillräckligt. Efterlystiden ska vara så kort som möjligt för att spara energi, men inte så kort så att belysningen släcks under tiden någon befinner sig i området, rummet eller lokalen. Sensorer kan finnas inbyggda i armaturer eller så använder man en extern sensor som monteras i tak för att styra belysningen i ett helt rum. Över större ytor och lokaler så sammankopplar men sensorer antingen med trådbunden eller trådlös teknik. Båda har sina för och nackdelar.

Frånvarostyrning

Fungerar nästan på samma sätt, förutom att tändning av belysningen ser genom så kallad aktiv tändning, det vill säga man måste trycka på en knapp. Däremot så släcks eller dimras belysningen ner då sensorn inte längre registrerar någon närvaro. Detta används för att minimera tändning av belysning om man till exempel springer in i ett rum bara för att hämta något. Om man har en efterlystid på 40 minuter på till exempel ett kontor så skulle en närvarosensor lysa i 40 minuter fastän någon befann sig i rummet i kanske bara 1 minut.

Det finns även lite smartare sensorer som arbetar med två efterlystider, en kort och en lång. Dessa kan till exempel släcka redan efter två minuter om man springer igenom ett rum. Om man stannar kvar i rummet så blir då efterlystiden längre, till exempel 30-40 minuter om man har ställt in sensor på denna efterlystid.

Ljusstyrning

Ljusstyrning, det vill säga en styrning av belysningen som styrs av omgivande dagsljus. I sin enklaste form så kopplar man en sensor till belysningen som släcker belysningen när det finns tillräckligt med dagsljus och tänder igen när det blir mörkt. Även här kan man använda sig av teknik som dimrar armaturerna vid starkt ljus och ökar ljusstyrkan när det blir mörkare igen.

Ljusstyrning kan också kombineras med närvaro och frånvarostyrning för ännu mera energibesparing.

 

Nattsänkning

Att sänka ljusstyrkan på nätter används oftast i utomhusbelysning såsom väg- och gatubelysning men även vid områdesbelysning. Här programmeras belysningsarmaturerna att sänka ljusstyrkan, ofta i två steg på sena kvällar för att återigen ökas framåt morgonen.

 

GE ENERGI

I huvudsak är det tre saker som bidrar till att skapa en belysning som ger energi. Belysningen ska stödja vakenhet, ha maximal visuell komfort bidra till god trivsamhet.

Människor mår också bättre i rätt typ av ljus. Då vår naturliga, cirkadiska dygnsrytm styrs av dagsljusets skiftningar över tid. En rytm som många förlorat, när vardagen innebär mer tid inomhus och allt mindre dagsljus. Med ljuskällor som kan efterlikna dagsljusets naturliga ljusspektrum och dess förändringar över dagen. Dessutom befinner sig många människor i miljöer med en undermålig belysningslösning som bländar och ger för dåligt ljus för att kunna utföra arbetet på ett effektivt sätt. En belysning som kanske bländar och tröttar ut ögonen.

Anställda som trivs med sitt jobb visar bättre resultat och har en ökad prestation. Miljöer som upplevs som hemtrevliga och ombonade gör också att vi lättare kommer ner i varv. Att arbeta fokuserat ställer höga krav och man klarar inte mycket mer än 1,5–2 timmar åt gången av avancerade eller mycket kreativa arbetsuppgifter. Därefter ser man en tydlig nedgång i hur produktiva vi är, så att kunna varav ner mellan fokuserade arbetsuppgifter skapar förutsättningar för att orka med en arbetsdag i dagens högpresterarande samhälle.

En bättre arbetsmiljö

TÄNK OM alla kunde få arbeta in en miljö som bidrar till bättre hälsa och ökat välmående. En hälsosam plats som gör att vi både fungerar och presterar bättre, samtidigt som det förhoppningsvis också kan inspirera till en hälsosammare fritid.

Den enkla sanningen är att vi behöver en koppling till naturen, inte bara för att överleva utan för att trivas och må bra. Ljuset är det första, enklaste steget mot att skapa en attraktiv helhet som främjar både prestation och välmående.
Dessutom kommer ett mer attraktivt kontor att vara en konkurrensfördel framöver, oavsett om man är fastighetsägare, arbetsgivare, utbildningsansvarig, HR-chef eller hyresgäst. Då den hälsosamma arbetsplatsen också är den vi kommer vara mest lockande att återvända till.

När det kommer till rätt typ av belysning finns det självklart viktiga nyansskillnader. Allt handlar inte om att det ska vara starkare, vitare dagsljusbelysning på alla platser och tider under arbetsdagen. Ljuset ska självklart bidra både till prestation och till återhämtning, genom att anpassas utifrån vilka aktiviteter som utförs.

Till högkoncentrerat, detaljfokuserat arbete och för viktiga möten krävs ljus som håller energin uppe, medan det till mer informella sammankomster, återhämtning och till att varva ner behövs en varmare, mysigare belysning.
Med smart dagsljusbelysning kan man både skräddarsy delar av kontoret för vissa aktiviteter, och förändra belysningen när det behövs.

Dagsljusbelysning

Dagsljusbelysning efterliknar det naturliga dagsljusets styrka, färgtemperatur, spektrum och skiftningar över dygnet för att kunna erbjuda samma hälsofrämjande och uppiggande effekt. Det innebär att vi även inomhus kan bibehålla den naturliga dygnsrytm vi rent biologiskt föredrar. Vilket för med sig koncentrationstoppar under arbetsdagen, och en nedvarvning som bidrar till en bättre sömnkvalitet.

Tre faktorer som samverkar till ett ökat vakenhetsstöd:

  • Ljusspektrumet ska vara så likt dagsljuset som möjligt. Detta åstadkoms med så kallad fullspektrum-LED.
  • Desto mer färgtemperaturen på ljuset liknar dagljuset, ju mer ökar vakenhetsstödet. En typisk sommardag varierat färgtemperaturen från nästan 7000 Kelvin på morgonen till 5500 Kelvin på tidig eftermiddag.
  • Ljusstyrka är också viktig. Det finns idag i Well-Building standarden en definierad metodik att beräkna det man kallar likvärdiga melanopiska lux (Equivalent Melanopic Lux, EML), det vill säga lux som stödjer vakenhet. Här anges en miniminivå för att uppnå en biologisk effekt på kroppen å att kroppen uppfattar att det är dag.

 

DÅLIG BELYSNING GER INTE ENERGI

Felaktigt utformad belysning bidrar till trötta ögon och kanske huvudvärk och spänningar i nacken, skuldrorna och ryggen. Det händer när man anpassar huvudets eller kroppens läge och position för att se bättre, till exempel genom att man böjer sig åt sidan för att undvika en bländande ljuskälla eller för fram huvudet för att se skarpare. Många arbeten kräver hög koordination mellan syn och motorik.

Dålig synergonomi kan ge en ökning av muskelspänning i nacke och skuldra även utan att huvudets och kroppens läge förändras.

Både svag belysning och bländande ljus kan innebära problem. Risken för olycksfall kan också öka.

Om du får för lite dagsljus kan du bli trött och dessutom sova sämre under den följande natten, och ett rum utan fönster kan kännas instängt och isolerat.

Synergonomi

Förutom kravet på belysningsstyrka är det viktigt för en bra belysningsplanering att även kvalitativa och kvantitativa behov tillfredsställs. En god synergonomi är beroende av att några grundläggande behov tillfredsställs:

  • synkomfort
  • synprestation
  • säkerhet

En god belysningsmiljö är komfortabel för ögat och seendet och bidrar till känsla av välbefinnande, vilket också på ett indirekt sätt bidrar till en högre produktivitetsnivå och en bättre kvalitet i arbetet. Genom att planera ljuset väl på arbetsplatsen skapas en miljö varvid de arbetande kan utföra sina synuppgifter även under svåra förhållanden och under längre perioder.

Belysningsstyrkan och dess fördelning över arbetsområdet och den omedelbara omgivningen har stor inverkan på hur fort, säkert och komfortabelt en person uppfattar och utför synuppgiften. De värden på belysningsstyrkor som specificeras i Europastandarden SS-12464 är belysningsstyrkor som tillgodoser behoven av synkomfort och synprestation.

Olika arbetsuppgifter kräver olika belysningsstyrkor för att utföra arbetet säkert. I trappor så ska ljuset medföra att man ser var man sätter fötterna och inte ramlar. Vid en maskin så ska ljuset utformas så att inga olyckor sker. En bilmekaniker eller en elektriker måste kunna se tillräckligt bra för att utföra jobbet säkert.

Bländning

Bländning uppstår ofta på arbetsplatser på grunda utav att armaturer placeras felaktigt i förhållande till arbetsplatsen eller på att alltför ljusstarka armaturer används med alltför luminanta ytor.

Bländningsobehag är en skyddsreaktion som signalerar att påfrestningen på synsinnet är större än önskvärt. Orsaken är alltid olämpliga kontraster i ljusnivåer. Starkt belysta ytor kan likaså bli för ljusa för att vara behagliga i sitt sammanhang. Stora kontraster beror på stora luminansskillnader mellan tak och belysningsarmatur.

Bländning avser alla situationer där kontrasten i någon del av synfältet är större än vad ögat förmår att adaptera till. Bländning kan variera från nätt och jämnt märkbar till outhärdlig, och kan förorsakas av alltifrån mycket små lysande punkter till ytor med stor utbredning i synfältet.

I extrema fall kan synfältet som helhet också vara för ljust, till exempel på en solig snövidd, där gränsen för ögats maximala förmåga till adaptation överskrids.

Flimmer

Flimmer kan vara både synligt och osynligt vilket kan ge upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet. Det kan göra att du blir trött och därför arbetar sämre. Känsliga individer påverkas betydligt mer än så. Osynligt flimmer kan även medföra att rörliga maskindelar uppfattas som att de är stillastående eller att de rör sig långsammare än vad som faktiskt är fallet. Det utgör naturligtvis en olycksrisk.

 

Med MondeVerde Smart-LED™ så få du mer ljus per krona utan att ge avkall på kvalité. Välkommen till en Ljusare värld.

Kontakt

Har du frågor, kontakta vår specialist på Smart LED-belysning.

Ulf Gustafsson

Telefon: 0733-223658

E-post: ulf.gustafsson@mondeverde.se

 

Kontakta oss

Jag vill ha mer information om en av marknadens mest energieffektiva belysningslösningar

Kontakt